Gian Maria Tosatti al Museo di Capodimonte
(NeaPhoto, Alessandro Garofalo)

foto

Gian Maria Tosatti al Museo di Capodimonte 
(NeaPhoto, Alessandro Garofalo)